(မြန်မာ Burmese) ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။

ASIA-UPDATES ON MYANMAR ROHINGYA GENOCIDE, UNITED NATIONS, ORIGINAL LANGUAGES, 17 Sep 2018

UN Information Centre – TRANSCEND Media Service

UN Independent International Fact-Finding Mission in Myanmar Language

10 Sep 2018 – Today, the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar have released their report on human rights violations and abuses committed in Kachin, Shan and Rakhine States in Myanmar Language.

The report is 47 pages long and found patterns of gross human rights violations that “undoubtedly amount to the gravest crimes under international law”, principally by Myanmar’s military, the Tatmadaw, but also by other security forces.

 Please find the translated report HERE.

 Contact information: Nathan Thompson  consultant.thompson@ohchr.org

Myanmar Version:

 ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၊ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္။

ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္သည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားျပဳမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။  ယင္းအစီရင္ခံစာကို ယေန႔မွစ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၄၇) မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာဥပေဒအရ အဆိုးရြားဆံုး ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ိန္းေသသက္ေရာက္ၿပီး၊ အလြန္ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဓိက က်ဴးလြန္ၿပီး၊ တျခားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္   –     ေနသန္တြမ္မဆမ္ (Nathan Thompson)

အီးေမးလိပ္စာ   –     consultant.thompson@ohchr.org

Go to Original – yangon.sites.unicnetwork.org

 

Share this article:


DISCLAIMER: The statements, views and opinions expressed in pieces republished here are solely those of the authors and do not necessarily represent those of TMS. In accordance with title 17 U.S.C. section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. TMS has no affiliation whatsoever with the originator of this article nor is TMS endorsed or sponsored by the originator. “GO TO ORIGINAL” links are provided as a convenience to our readers and allow for verification of authenticity. However, as originating pages are often updated by their originating host sites, the versions posted may not match the versions our readers view when clicking the “GO TO ORIGINAL” links. This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond ‘fair use’, you must obtain permission from the copyright owner.


Comments are closed.