(Nederlandse-Dutch) De elite staatsgreep om ons te doden of ons tot slaaf te maken: Waarom kunnen regeringen, rechtszaken en protesten hen niet tegenhouden?

ORIGINAL LANGUAGES, 8 Aug 2022

Robert J. Burrowes - TRANSCEND Media Service

In 2020 lanceerde de Wereld Elite, onder de dekmantel van het “virus”/”vaccin” verhaal, haar lang geplande staatsgreep om de totale controle over de menselijke bevolking te veroveren.

Voortbouwend op een geschiedenis die zo’n 5000 jaar geleden begon met de menselijke beschaving, en minstens 50 jaar in de eindplanning, bereiken de progressieve pogingen van de elites in plaatselijk, nationaal en nu in mondiaal verband, om ongewenste bevolkingsgroepen uit te roeien en de in leven gelaten mensen tot slaven te maken, nu het hoogtepunt. Zie “The Final Battle for Humanity: It is ‘Now or Never’ in the Long War Against Homo Sapiens”, schrijft Robert J. Burrowes.

Maar helaas blijft het besef van wat er werkelijk gebeurt buitengewoon laag, zelfs bij degenen die zich verzetten tegen de voortdurende vernietiging van onze rechten en vrijheid, en tegen het snel stijgende dodental van de “vaccins”. Zie Terrified of Freedom: Why Most Human Beings Are Embracing the Global Elite’s Technotyranny”.

Laat me dus nog eens kort uitleggen wat er precies aan de hand is, en waarom de meest populaire reacties – lobbyen bij regeringen, meedoen aan verkiezingen of het oprichten van nieuwe politieke partijen, juridische betwistingen en protesten (in de een of andere vorm) – van de betrokkenen niet kunnen slagen. En wat we moeten doen, als we deze staatsgreep willen verslaan.

Wat is er aan de hand?

Als men de website van het Wereld Economisch Forum leest, evenals primaire documenten die door die organisatie geproduceerd zijn, en luistert naar de belangrijkste woordvoerders van de organisatie, zoals Klaus Schwab – zie “Now is the time for a ‘great reset’” – en Yuval Noah Harari – zie Read Yuval Harari’s blistering warning to Davos in full” – dan is de agenda van de elite heel duidelijk.

Onder de overkoepelende titel “Grote Reset” heeft het Economisch Wereldforum een reeks onderling sterk samenhangende agenda’s gelanceerd, die op 200 gebieden van het menselijk leven ingrijpende veranderingen zullen opleggen voor degenen die nog in leven zijn.

Deze onderling samenhangende agenda’s omvatten de uitvoering van het eugenetica-programma van de elite – zie The Global Elite’s ‘Kill and Control’ Agenda: Destroying Our Food Security – samen met verschillende programma’s in verband met de vierde industriële revolutie en het transhumanisme, die hun totale controle zullen bezorgen over de overblijvende transhumane bevolking in een wereld die door technocraten bestuurd wordt. Zie Killing Off Humanity: How the Global Elite is using Eugenics and Transhumanism to Shape Our Future”.

Deze programma’s omvatten pogingen om relevante technologieën te ontwikkelen en in te zetten – onder andere met betrekking tot 5G (en binnenkort 6G), militaire wapens, kunstmatige intelligentie [AI], digitale identiteit, big data, nanotechnologie en biotechnologie, robotica, het internet der dingen [IoT], het internet der lichamen [IoB], het internet der zintuigen [IoS], quantumcomputing, surveillance en de metaverse – die de menselijke identiteit, de menselijke vrijheid, de menselijke waardigheid, de menselijke wil en/of de menselijke privacy zullen ondermijnen. Naast andere nadelige gevolgen zullen deze technologieën ons de controle over onze eigen bankzaken en financiën ontnemen. Zie “Taking Control by Destroying Cash: Pas op voor Cyber Polygon als onderdeel van de Elite Coup”.

Om te herhalen: Het netto resultaat van deze programma’s zal een aanzienlijke menselijke ontvolking van de Aarde zijn en de transhumane slavernij en gevangenschap van degenen die in leven blijven, voornamelijk in hun “slimme steden”.

Zoals Mark Steele concludeerde in zijn uitgebreide deskundigenverslag over 5G Directed Energy Radiation Emissions: “Het prima facie bewijs van deze globalistische depopulatie-agenda is ondubbelzinnig… Dit is de grootste misdaad die ooit gepleegd is op de mensheid en heel Gods schepping.” Zie “Expert Report: Fifth Generation (5G) Directed Energy Radiation Emissions in the context of Nanometal-contaminated Vaccines that include Covid-19 with Graphite Ferrous Oxide Antennas”.

Het is duidelijk dat dit gebeurt zonder enig overleg met degenen onder ons die zich als “gewone” mensen zouden identificeren.

Wie orkestreert dit?

De staatsgreep is gepland door de Global Elite en haar voornaamste agenten. Zij wordt uitgevoerd via de controle van de elite over belangrijke internationale organisaties (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties), relevante bedrijven (waaronder die in de technologie-, de farmaceutische en de media-industrie) en nationale regeringen.

Het eerste punt om op te merken is eenvoudig dit: de Global Elite is te rijk en machtig om de moeite te nemen persoonlijk deel te nemen aan bekende fora zoals het World Economic Forum of zelfs die welke minder bekend zijn, zoals de Council for Inclusive Capitalism. De mensen die dit soort organisaties “frontieren” zijn agenten van de elite. Rijk en machtig, op één niveau, en graag publiekelijk geïdentificeerd, maar niet de meesters die ons lot vormgeven, ook al werken zij veel van de details uit. Voor één bespreking hiervan, zie What Is The ‘Council For Inclusive Capitalism?’ It’s The New World Order”.

Maar omdat deze Global Elite zowel krankzinnig als misdadig is, hebben haar leden geen idee van wat het betekent om het “gewone” menselijke leven te ervaren, met zijn dagelijkse strijd en occasionele triomfen, zijn routineuze angsten en eenvoudige vreugden. Zie The Global Elite is Insane Revisited”. Er is meer informatie in Why Violence?” en Fearless Psychology and Fearful Psychology: Principles and Practice”.

Laat me dus nog eens kort uitleggen waarom regeringen, rechtszaken en protesten in hun verschillende gedaanten ons niet kunnen redden van wat er gebeurt, hoewel de elite er genoegen in schept dat wij onze energie aan dergelijke pogingen verspillen, zoals zij van plan zijn.

Grondwetten, Regeringen en de Waan van de “Democratie”

Terwijl de zogenaamde democratische processen al lang een schijnvertoning zijn geweest, zijn zelfs de schijnelementen van democratieën – de constitutionele scheiding der machten (de verdeling van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke functies van de regering, zogenaamd om de mogelijkheid van willekeurige excessen door de regering te beperken), respect voor mensenrechten (inclusief vrijheid van meningsuiting, vergadering en beweging), gehoorzaamheid aan wetten en naleving van juridische procedures – genegeerd door vrijwel alle regeringen (nationaal, provinciaal en lokaal) over de hele wereld als maatregelen die door de elite zijn besloten en afgekondigd via haar internationale organisaties zoals het Wereld Economisch Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn eenvoudigweg door regeringen geïmplementeerd ondanks het schenden van grondwettelijke bepalingen op verschillende manieren en zonder dat er ook maar een openbaar (of in veel gevallen zelfs maar een parlementair) debat over heeft plaatsgevonden.

Om dit punt nog eens te herhalen: heeft u, gezien de eminente rol die elite-organisaties als het Economisch Wereldforum en de Wereldgezondheidsorganisatie de afgelopen tweeënhalf jaar hebben gespeeld, veel gevoel dat de regeringen zich aan de nationale grondwetten houden en onafhankelijke besluiten nemen? Of volgen zij slechts bevelen op?

En hoewel men zogenaamd recht heeft op “vrijheid van meningsuiting”, leidt zelfs een afwijkende mening van politici op een algemeen forum, en op veel “progressieve” fora trouwens, tot een van de vele mogelijke uitkomsten, zoals, op zijn vriendelijkst, censuur – met de grote bedrijven en de grote sociale media voorop – of het gejoel van beschuldigingen als “samenzweringstheoreticus” en “anti-vaxxer” om de afwijkende stem in diskrediet te brengen.

Dit is natuurlijk gebeurd omdat politici geen verplichtingen hebben tegenover de kiezers, en daarom is lobbyen bij politici tijdverspilling, tenzij de kwestie van weinig belang is op geopolitiek, militair, economisch en milieugebied. Zoals hierboven geïmpliceerd, bepaalt de elite het politieke lot van politici, van wie de meesten zich er terdege van bewust zijn dat hun politieke voortbestaan niets te maken heeft met het behagen van gewone kiezers. Politici zijn schatplichtig aan de elite, die de hefbomen van de macht, zoals de media en het onderwijs, manipuleert, een leger van lobbyisten inzet om ervoor te zorgen dat de voorkeur van de elite duidelijk wordt begrepen (en waar nodig steekpenningen gebruikt), en gemakkelijk toegang heeft tot verwijderingsmogelijkheden, zoals, in het meest elementaire geval, intrekking van de voorverkiezing.

De ultieme sanctie, die tot nu toe in deze huidige context door vijf nationale presidenten is betaald, is natuurlijk moord. Zie Five Presidents Who Opposed Covid Vaccines Have Conveniently Died, Been Replaced by Pro-Vaxxers”.

En Emanuel Pastreich voert een overtuigend argument aan dat Shinzo Abe, de machtige vroegere premier van Japan, hetzelfde lot beschoren was, omdat hij zich bleef verzetten tegen fundamentele elementen van de Elite-agenda. Bovendien zijn er nog andere politieke sleutelfiguren die waarschijnlijk tot deze categorie behoren, om nog maar te zwijgen van degenen die op een zijspoor zijn gezet in plaats van vermoord.

“Abe was tot nu toe het hoogstgeplaatste slachtoffer van de verborgen kanker die het bestuur in nationale staten over de hele wereld aantast, een institutionele ziekte die de besluitvorming verplaatst van de nationale regeringen naar een netwerk van particuliere supercomputerbanken, particuliere aandelengroepen, ingehuurde inlichtingenfirma’s in Tel Aviv, Londen en Reston, en de strategische denkers in dienst van de miljardairs in het Economisch Wereldforum, de NAVO, de Wereldbank en andere van dergelijke ontzagwekkende instellingen.”

Parallel met het verwijderen of op een zijspoor zetten van niet-conforme leiders, wordt de rijkdom van de elite al lang ingezet “om onzichtbare netwerken voor geheim wereldbestuur te creëren, het best vertegenwoordigd door het Young Global Leaders programma van het World Economic Forum en het Schwarzman Scholars programma. Deze rijzende figuren in de politiek infiltreren in de regeringen, de industrieën en de onderzoeksinstellingen van de naties om ervoor te zorgen dat de globalistische agenda ongehinderd doorgang vindt.” Zie “The Assassination of Archduke Shinzo Abe: When the Globalists Crossed the Rubicon“.

Als gevolg van de formele politieke onderwerping aan de agenda van de elite zijn de zogenaamde fundamentele mensenrechten – zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering en beweging – uitgehold door de verschillende maatregelen van lockdown, avondklok en staat van beleg, waarbij veel mensen die proberen deze rechten uit te oefenen al snel tot de ontdekking komen dat ze niet meer bestaan, behalve misschien in de allerkleinste kringen of in bepaalde contexten.

Maar misschien vat grondwetsadvocaat John W. Whitehead, in samenwerking met Nisha Whitehead, de ware diepte van wat er gebeurd is samen in deze twee alinea’s over de Verenigde Staten, maar evenzeer van toepassing op andere landen:

“Niet alleen hebben de federale en staatsregeringen de grondwettelijke structuur van de natie ontrafeld met lockdown mandaten die de economie in een neerwaartse spiraal hebben gebracht en onze vrijheden hebben verwoest, maar zij hebben de burgerij er bijna van overtuigd dat zij van de regering afhankelijk is voor financiële aalmoezen, medische hulp, bescherming en levensonderhoud.

Het afgelopen jaar onder lockdown was een les in vele dingen, maar het was vooral een les in hoe men een bevolking kan indoctrineren om Big Brother lief te hebben en te gehoorzamen.” Zie After a Year Under Lockdown, Will Our Freedoms Survive the Tyranny of COVID-19?”

Maar “Big Brother” is niet de regering. Het zijn die elitaire figuren die grotendeels, of helemaal, aan het oog van het publiek onttrokken zijn en over wie u niets wezenlijks hoort, als u al iets hoort.

Toch weerhoudt dat hun agenten, zoals die van de Council for Inclusive Capitalism, er niet van u te vertellen wat zij doen. Het is alleen zo dat niet veel mensen opletten.

Zoals Brandon Smith opmerkt: “Leden van de CIC, waaronder het hoofd van de Bank of America, suggereren openlijk dat zij eigenlijk geen regeringen nodig hebben om samen te werken om hun doelstellingen te bereiken. Zij zeggen dat corporaties de meeste social engineering kunnen uitvoeren zonder politieke hulp. Met andere woorden, het is de definitie zelf van “schaduwregering” – Een massale bedrijfscabal die in tandem samenwerkt om sociale veranderingen door te voeren zonder enig toezicht.” Zie What Is The ‘Council For Inclusive Capitalism?’ It’s The New World Order.”

Als u nog steeds gelooft dat wij uit deze puinhoop kunnen komen door bij regeringen te lobbyen of door een andere politieke partij in de regering te kiezen, dan kunt u meer lezen over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit in Killing Democracy Once and for All: The Global Elite’s Coup d’état That Is Destroying Life as We Know It.”

Wettelijke uitdagingen

Terwijl “de wet” en de juridische procedures gehuld zijn in een waan die suggereert dat zij een rol spelen in het “rechtvaardig” maken van samenlevingen, is het in feite al lang bekend dat de elite de regeringen controleert en ervoor zorgt dat de wetten geschreven worden om de roofzuchtige controle van de bedrijven te consolideren, en dat de elite de rechtssystemen controleert en ervoor zorgt dat die functioneren om de macht van de elite, de winst van de bedrijven en de persoonlijke privileges van die kleine minderheid die enorm profiteert van het wereldwijde systeem van geweld, uitbuiting en vernietiging, te handhaven.

In 1748 schreef Baron de Montesquieu The Spirit of Laws, waarin hij opmerkte: “Er is geen grotere tirannie dan die welke gepleegd wordt onder het schild van de wet en in naam van de gerechtigheid.” Sinds die tijd heeft een opmerkelijke en gevarieerde reeks auteurs, die ruim 100 jaar geleden begonnen, waaronder Karl Marx, Leo Tolstoj en Mohandas K. Gandhi, allemaal kritieken geschreven waarin het onrecht en het geweld van rechtssystemen aan de kaak gesteld worden. Desondanks heerst nog steeds op grote schaal het waanidee dat het recht een neutrale instantie is die gerechtigheid brengt.

Als gevolg daarvan worden enorme tijd, energie en middelen verspild door fijne, goedwillende mensen die er niet in slagen het onderscheid te maken tussen wat men hen heeft doen geloven en de waarheid: het rechtssysteem is ontworpen om af en toe in een betrekkelijk onbeduidende context het recht te doen zegevieren om de wijdverspreide populaire waan in stand te houden dat “het recht zegeviert”, terwijl het functioneert om de sociale controle van de elite over de bevolking in stand te houden, uitgebuite kiezers en degenen die zich verzetten te onderdrukken, en het uitgestrekte netwerk van criminaliteit van de elite en het bedrijfsleven, dat elk facet van het leven op aarde doortrekt, te verbergen en te verdedigen. Dit wordt nog versterkt door films en televisieprogramma’s die gebaseerd zijn op rechtssituaties en waarin de “kleine mens” vaak aan het langste eind trekt.

En daarom hebt u nog nooit de strijdkreet “Vecht voor gerechtigheid: Schaf de rechtsstelsels af” gehoord.

Als u denkt dat het recht werkelijk begaan is met rechtvaardigheid, vraag u dan eens af waarom armoede en dakloosheid niet illegaal gemaakt worden en waarom degenen die armoede en dakloosheid lijden niet onmiddellijk sociale huisvesting en een passend inkomen krijgen. Dat zou natuurlijk gemakkelijk zijn als de militaire budgetten om te moorden zouden worden afgeschaft (en internationale conflicten zinvol zouden worden aangepakt) of de naar schatting $US32 biljoen aan illegale rijkdom die in offshore belastingparadijzen verborgen zit, beschikbaar zou worden gesteld ten bate van de mensheid. Zie Elite Banking at Your Expense: How Secretive Tax Havens are Used to Steal Your Money”.

De conclusie is eenvoudig: de Gobal Elite opereert buiten de rechtsorde om. Zij laat zich niet door rechtssystemen in toom houden of ter verantwoording roepen, op geen enkele manier. Ooit gehoord van een Rothschild, een Warburg, een Rockefeller of zelfs een Windsor voor de rechter? Of organisaties als het Wereld Economisch Forum en de Verenigde Naties?

En hoewel elk onderzoek snel aan het licht zal brengen dat er soms pogingen worden ondernomen om een bedrijf in een nationale context ter verantwoording te roepen voor een of andere illegale activiteit, blijkt uit de gegevens ook dat de overheersende resultaten van rechtszaken tegen bedrijven langdurige juridische gevechten zijn, waarbij wordt gezocht naar manieren om er onderuit te komen, of grote vertragingen bij het ter verantwoording roepen, boetes die gemakkelijk “afgeschreven” worden als kosten van het zakendoen – zie Pfizer’s History of Fraud, Corruption, and Using Nigerian Children as ‘Human Guinea Pigs’” – alsmede weigering om boetes te betalen en/of vergelding tegen klagers en/of hun agenten. Zie How the Environmental Lawyer Who Won a Massive Judgment Against Chevron Lost Everything”.

Natuurlijk is er ook geen internationale juridische infrastructuur die bedrijven of internationale organisaties op een zinvolle manier ter verantwoording kan roepen.

Als u meer over dit onderwerp wilt lezen, zie The Rule of Law: Unjust and Violent”.

Demonstraties, blokkades, konvooien en andere massamobilisaties

Indien wij een conflict niet grondig analyseren, is het onmogelijk een gezonde strategie te ontwikkelen, die inhoudt dat wij de juiste strategische brandpunten voor actie bepalen, en dan tactieken plannen die op elk brandpunt gericht zijn. Dit betekent onvermijdelijk dat wij in wezen gissen wat wij moeten doen, en niet van tevoren weten, zoals wij zouden moeten weten, wat de aard van de strategische gevolgen van de actie zal zijn.

Bovendien leidt gissen naar welke actie te ondernemen, meestal op basis van wat vertrouwd is of wat goed voelt – misschien omdat we met een stel “goede mensen” op stap gaan – vrijwel onvermijdelijk tot slechte keuzes, zoals het organiseren van een massamobilisatie, in de een of andere vorm (met mensen, vrachtwagens, tractoren…), gericht op regeringen. En elite-agenten houden ervan om die te negeren, zoals de lange staat van dienst aantoont!

Zoals de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Haig eens opmerkte over een massale anti-oorlogsdemonstratie: “Laat ze maar marcheren wat ze willen, zolang ze hun belastingen maar blijven betalen. Zie Alexander Haig. Als viersterrengeneraal begreep Haig, die niet beschouwd wordt als de intelligentste minister van Buitenlandse Zaken in de geschiedenis van de VS, zeker het belang van tactische keuzes. De meeste activisten hebben daar geen idee van.

Wat illustreert waarom demonstraties notoir ondoeltreffend zijn, zoals de grootste demonstratie uit de wereldgeschiedenis op 15 februari 2003 – met demonstraties in meer dan 600 steden over de hele wereld, waarbij tot 30.000.000 mensen betrokken waren, tegen de op handen zijnde oorlog onder leiding van de VS tegen Irak – zie The World Says No to War: Demonstrations against the War on Iraq” – maar weer eens illustreerde.

Het punt is eenvoudig: afzonderlijke acties en aantallen zijn niet bepalend; strategie is bepalend. Uiteraard kunnen grote bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, doeltreffend zijn, als zij strategisch gericht zijn – echter nooit op regeringen. Zie Why Activists Fail”.

Het komt erop neer dat, als een bijeenkomst enige strategische waarde wil hebben, zij gebruikt moet worden om de aandacht te vestigen op strategische middelen van verzet.

Als wij dus actie willen voeren die strategisch doeltreffend zal zijn, moeten wij een passend strategisch doel voor de context bepalen en dan een actie plannen die dat doel zal bereiken. Al het andere is giswerk. Zie Nonviolent Action: Why and How it Works”.

Effectief verzet tegen de Elite-agenda

Als u de bedachtzame moed hebt om u strategisch te verzetten tegen de “Grote Reset” en de daarmee samenhangende agenda’s, dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan de campagne “Wij Zijn Mens, Wij Zijn Vrij, die een lijst van 30 strategische doelen daarvoor vaststelt.

Bovendien, en eenvoudiger nog, kunt u een flyer van één bladzijde downloaden, waarin een korte reeks cruciale geweldloze acties staat die iedereen kan ondernemen. Deze flyer, die nu beschikbaar is in 17 talen (Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Slowaaks) met nog enkele andere talen in de pijplijn, kunt u hier downloaden: The 7 Days Campaign to Resist the Great Reset”.

Als strategisch verzet tegen de “Great Reset” (en aanverwante agenda’s) u aanspreekt, overweeg dan om lid te worden van de “Wij Zijn Mens, Wij Zijn Vrij Telegramgroep (met een link toegankelijk vanaf de website).

En als u een massamobilisatie in een of andere vorm wilt organiseren, zorg er dan op zijn minst voor dat één of meer van een team van organisatoren en/of sprekers verantwoordelijk is voor het uitnodigen van mensen om aan deze campagne deel te nemen, en dat een aantal mensen op het evenement aangewezen worden om de flyer van één bladzijde over de campagne uit te delen.

Als u wilt, kunt u hier ook een korte video over de campagne bekijken, delen en/of organiseren om te laten zien: We Are Human, We Are Free” video.

Tenslotte, hoewel het nu nog twijfelachtig is of dit enig verschil zal maken, als u kinderen wilt opvoeden die krachtig kunnen onderzoeken, analyseren en handelen, bent u welkom bij My Promise to Children”.

Conclusie

Zoals de elite heel goed weet, wordt kritiek op wat zij doet en advies over een doeltreffende strategie om haar te verslaan, niet gevraagd door degenen die niet geïnteresseerd zijn in analyse, begrip en strategisch effect. En deze informatie wordt gemakkelijk onderdrukt, zodat slechts weinigen van hen die er wel in geïnteresseerd zouden kunnen zijn er ooit van horen.

Een eerste uitdaging is dus om relevante informatie te verstrekken aan degenen die zich willen verzetten op een manier die een verschil maakt.

Op het ogenblik zijn vrijwel alle inspanningen van degenen die zich verzetten tegen de verschillende mandaten en beperkingen van onze vrijheid en andere rechten, strategisch gezien, verspild.

En de tijd om doeltreffend weerstand te bieden raakt snel op.

Daarom moedig ik allen die zich verzetten aan om enige tijd te besteden aan de evaluatie van wat u doet en te overwegen deel te nemen aan het alternatief dat hierboven wordt geboden.

Als de mensheid een toekomst wil hebben die het waard is geleefd te worden, moeten wij het rechtstreeks opnemen tegen de Wereld Elite en hun macht ondermijnen om ons hun agenda op te leggen. Niemand anders kan ons redden.________________________________________________

 

Robert J. Burrowes zet zich al heel zijn leven in voor het begrijpen en beëindigen van menselijk geweld. Hij heeft sinds 1966 uitgebreid onderzoek gedaan in een poging te begrijpen waarom mensen gewelddadig zijn en is sinds 1981 geweldloos activist. Hij is de auteur van “Why Violence?”. Zijn emailadres is flametree@riseup.net en zijn website is hier.

 

Source: https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/binnenland/567624/

Translator: Unknown.

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 8 Aug 2022.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (Nederlandse-Dutch) De elite staatsgreep om ons te doden of ons tot slaaf te maken: Waarom kunnen regeringen, rechtszaken en protesten hen niet tegenhouden?, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

Comments are closed.